la Salamandre - Baillestavy Frankrijk :
Algemeen|Prijzen & Data|Inschrijfformulier|Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van cursussen, trainingen of werkzaamheden, of het leveren van producten of diensten aangegaan door "la Salamandre".

1.2 Bijzondere bepalingen of aanvullende leveringsvoorwaarden die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Begrippen

Onder de in deze leveringsvoorwaarden voorkomende begrippen wordt het volgende verstaan:
 • la Salamandre: organisatie van cursussen in Frankrijk
 • Cursist: een cursist is een deelnemer aan een door la Salamandre georganiseerde cursus.
 • Cursus: een cursus bestaat een uit één of meer bijeenkomsten van een dagdeel, waarop via planmatige wijze lessen en/of instructies worden gegeven, praktische en/of theoretische trainingen worden gegeven of studiegroepachtige activiteiten worden verzorgd.

Artikel 3 - Informatie over de cursus

Door middel van een presentatiepagina op de website wordt voorafgaand aan de cursus door la Salamandre tenminste de volgende informatie betreffende de cursus gegeven:
 • het doel van de cursus is beschreven;
 • de doelgroep en het niveau van de cursus is bepaald;
 • de (globale) inhoud van de cursus is bekend;
 • het aantal contacturen van de cursus is vastgelegd;
 • de mogelijke studiebelasting is indicatief aangegeven;
 • de prijs van de cursus is bekend, met een duidelijke beschrijving wat wel of niet inbegrepen in deze prijs is;
 • de plaats van uitvoering van de cursus is in Baillestavy

Artikel 4 - Aanmelding

Men kan zich aanmelden via een inschrijvingsformulier op de website, door inzending per post of per telefax van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (te printen vanaf de website) of andere schriftelijke opdracht.
Plaatsing voor een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding, waarbij de datum van ontvangst bepalend is. Bij overschrijding van het aantal per cursus te plaatsen deelnemers, worden de nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. Deelnemers krijgen hiervan bericht. De cursistgegevens worden op een cursistenoverzicht geplaatst, tenzij men daar i.v.m. privacy van tevoren bezwaar tegen maakt. Door aanmelding aanvaardt de cursist de toepasselijkheid van deze “Algemene Leveringsvoorwaarden Cursussen”.

Artikel 5 - Bevestiging aanmelding en uitnodiging voor cursus

Na aanmelding voor een cursus ontvangt de cursist (of cursusgroep) een elektronische bevestiging van de aanmelding.
Hierbij wordt aangegeven wanneer de cursus gegeven wordt, of (mogelijk) gegeven zal worden. Bij la Salamandre worden de aanmeldingen per cursus geïnventariseerd en bij voldoende aanmeldingen (dit aantal kan per cursus verschillen) worden de cursisten voor de cursus uitgenodigd.
In deze uitnodiging staat tenminste vermeld: naam van de cursus, plaats van uitvoering van de cursus, aanvang- en eindtijd van de cursus per cursusdag(deel), naam van de cursusleider (en, als afwijkend, van de cursusdocent (en), het programma van de cursus, de eventueel aan te schaffen boeken/lesstof en/of de lesstof die verstrekt worden/wordt tijdens de cursus, de cursusduur, de wijze waarop van deelname kan worden afgezien (zie ook artikel 8b) of voor een cursusonderdeel kan worden afgemeld, bv. wegens ziekte.

Artikel 6 - Toetsing en afsluiting

Afhankelijk van de gekozen wijze van toetsing en of de cursus een gehele deelkwalificatie beslaat, kan men door de cursus te volgen en voor de toets(en) een voldoende te behalen een getuigschrift verkrijgen.

Artikel 7 - Tijdens de cursus

Tijdens de cursus wordt aan de cursisten overhandigd:
 • de ter zake doende lesstof;
 • de deelnemerslijst ter controle en eventuele aanvulling van ontbrekende gegevens t.b.v. het mogelijk uit te delen getuigschrift / certificaat / diploma.
De cursus zal naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden; dat onder verantwoordelijkheid van la Salamandre.

Artikel 8 a - Betaling

De cursus richt zich op een beperkt aantal deelnemers: 2 tot 10 personen (afhankelijk van cursus). Veel kosten worden gedeeld door de groep. Daarom gelden er de volgende betalings- en annuleringsvoorwaarden.

U als cursist:
 • Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging via de e-mail of per post.
 • De inschrijving wordt definitief na overmaken van 50% van het totale bedrag
 • Het resterende bedrag (50%) dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus bij ons te zijn ontvangen. Anders wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en wordt de 50% aanbetaling ingehouden.
 • De cursusweek kan wel worden overgedragen aan een nieuwe deelnemer. Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 8 b - Annulering

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de geplande cursus te volgen dan gelden de volgende voorwaarden:
 • Neem in ieder geval contact met ons op mocht u de cursus niet kunnen volgen.
 • Als u de cursus wilt annuleren, dient u dat schriftelijk aan ons te melden.
 • De kosten hiervan zijn afhankelijk van de termijn: tot 1 maand voor aankomst 50%, daarna 100%. Je kunt deze kosten mogelijk terugvorderen bij uw verzekering.
 • We raden u aan een annulering per aangetekende post te sturen.

Artikel 9 - Deelname

 • De deelname per cursus is verschillend; vanaf minimaal 5 personen tot maximaal 12 personen.
 • Mocht de cursus door een tekort aan deelnemers niet doorgaan, dan krijgt u hierover uiterlijk 14 dagen van tevoren bericht.
 • Er is dan de mogelijkheid om een nieuwe datum vast te leggen.
 • In dit geval zal er wel restitutie plaatsvinden.
la Salamandre behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster. Uiteraard wordt gestreefd naar uitvoering van de cursus volgens de planning. In geval een cursus of cursusdeel door omstandigheden geen doorgang kan vinden, worden gemaakte kosten gerestitueerd naar rato van het deel van de cursus dat wel effectief gegeven is.


Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging van de cursus

Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt in beginsel niet tot restitutie van het cursusgeld, tenzij er sprake is van overmacht (zie artikel 12).

Artikel 11 – Medische verklaring

Om op verantwoorde wijze cursus te geven, is het belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van uw lichamelijke conditie. Vandaar dat sommige docenten u een vragenlijst gaan sturen. Hierin wordt o.a. naar uw conditie gevraagd, u kunt hierin een persoonlijke toelichting geven. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk in behandeling worden genomen.

Artikel 12 – Eigen verantwoording

 • U bent zelf verantwoordelijk voor door u veroorzaakte breuk, schade of verlies van ons eigendom, tijdens uw verblijf. De kosten hiervan zullen aan het eind van uw vakantie worden verrekend.
 • U dient zelf een verzekering af te sluiten die medische kosten, persoonlijk letsel, verlies, persoonlijke aansprakelijkheid en verlies van ons eigendom volledig dekt.
 • Als u geen dekkende verzekering heeft wanneer wij adequate assistentie verlenen, zult u voor de kosten hiervan aansprakelijk zijn.
 • Let er tevens op dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies van uw bezittingen.
 • Evenmin accepteren wij aansprakelijkheid voor dood of verwondingen veroorzaakt door uw verblijf bij ons.
 • Een goede reis- en annuleringsverzekering is dan ook aangeraden.

Artikel 13 - Verzuim

Het verzuim van cursusbijeenkomsten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 14 - Evaluatie van de cursus

14.1 Om een indruk te krijgen van de mening van de cursist ten aanzien van de uitgevoerde cursus wat betreft organisatie en onderwijskundige en vakinhoudelijke aspecten, wordt op de laatste cursusbijeenkomst aan de cursisten gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
14.2 Als de cursus voor een bedrijf is gegeven, wordt het bedrijf gevraagd een specifieke reactie te gegeven ten aanzien van de cursus m.b.t. organisatie, onderwijskundige en vakinhoudelijke zaken.
14.3 De cursusleider / cursusdocent(en) maakt/maken een kort verslag over de gegeven cursus, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan: de gebruikte lesstof, de toegevoegde waarde van de cursus, het al dan niet bereiken van de vooraf gestelde doelen van de cursus, een mogelijk vervolgtraject.

Artikel 15 - Aanpassing en kwaliteitsborging

la Salamandre verwerkt de evaluaties van de cursisten en het verslag van de cursusleider/ cursusdocent(en) en past op basis daarvan zonodig de cursus aan om de kwaliteit ervan te kunnen blijven waarborgen, de zgn. kwaliteitscyclus "actie - evaluatie - aanpassing". Bij bedrijfscursussen wordt de door het bedrijf ingewonnen informatie (van de medewerkers die de cursus gevolgd hebben) met de cursusleider / accountmanager besproken teneinde zonodig aanpassing en/of verbetering van de cursus te bewerkstelligen.

Artikel 16 - Rechten en aansprakelijkheid

16.1 Het auteursrecht op voor de cursus ter beschikking gesteld materiaal behoort bij la Salamandre of diens rechtsverkrijgende. Overdracht van auteursrecht kan slechts schriftelijk geschieden.
16.2 Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van la Salamandre niet toegestaan (een deel van) de lesstof te vermenigvuldigen, kopiëren of te verspreiden.
16.3 Al het cursusmateriaal wordt met zorg samengesteld, en door de cursusdocenten en specialisten speciaal geselecteerd. Er kunnen zich in de praktijk situaties voordoen die afwijkingen geven ten opzichte van de theorie. la Salamandre kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor op basis van de inhoud van de cursus of door opvolging van adviezen van de cursusdocent uitgevoerde activiteiten van de cursist.
De cursist blijft verantwoordelijk om het bij de cursusinstelling geleerde te toetsen aan de eigen kennis en ervaring en met verstand toe te passen.

Artikel 17 - Overmacht

Bij overmacht heeft la Salamandre het recht om de termijn van uitvoering van de cursusactiviteit met de duur van de overmacht te verlengen, of het nog niet uitgevoerde deel niet door te laten gaan. Eventueel kan restitutie van een evenredig deel van de cursuskosten, met aftrek van administratiekosten, plaatsvinden, zulks ter beoordeling van de la Salamandre.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die uitvoering van de cursusactiviteit tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt dit als overmacht: besmettelijke (dier)ziekten of plagen, rampen, oorlog, brand en andere ernstige storingen in de cursusinstelling of cursuslocatie.

Artikel 18 - Klachten

Klachten behoren in eerste instantie besproken te worden met de cursusdocent, c.q. de cursusleider. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, kunnen klachten met betrekking tot de uitvoering van de cursus schriftelijk worden ingediend tot 14 dagen na afloop van de cursus. Op alle door de la Salamandre aangegane overeenkomsten en verrichte handelingen is het Nederlandse recht van toepassing en is alleen de Nederlandse rechter bevoegd geschillen te beslechten.

Artikel 19 - Aanvullende bepalingen

De cursist is verplicht de gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die ter plaatse van de opleiding gelden, in acht te nemen. Indien de cursist zich hier niet aan houdt, is la Salamandre gerechtigd de cursist onverwijld uit het gebouw te (laten) verwijderen en de door het gedrag van de cursist ontstane schade, immateriële schade daarbij inbegrepen, op de cursist of de opdrachtgever te verhalen.
 

la Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Algemene voorwaarden | contact met la Salamandrela Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Algemene voorwaarden | disclaimerla Salamandre - Baillestavy Frankrijk : Algemene voorwaarden | Koeien
Home |  PDF/Print |  Contact |  Colofon |  Index |  Sitemap